НИНИЋ: "Тајни послови Дачића и Цизеља"


Тајни послови Дачића и Цизеља

14.09.2012 ПИШТАЉКА

Министарство унутрашњих послова које води Ивица Дачић прогласило је тајном уговор склопљен са фирмом Владимира Цизеља, једног од кључних актера афере „Кофер“, о набавци опреме за обезбеђивање Универзијаде која је испоручена читавих годину и по дана после одржавања Универзијаде, сазнаје Пиштаљка. Из налаза Државне ревизорске институције види се и да је уговор о овом тајном послу између МУП-а и Цизељеве фирме, вредном више од 20 милиона динара, потписан чак два месеца пошто је Универзијада завршена. Државни ревизор је утврдио да Цизељева фирма до дана ревизије није доставила чак ни фактуру за извршени посао.

Налаз ДРИ показује да је у јулу 2009. године МУП покренуо процедуру поверљиве набавке опреме за јавну безбедност за Универзијаду, а да је у септембру – два месеца по завршетку Универзијаде (1-12. jул 2009) склопљен уговор са фирмом Владимира Цизеља.

„Министарство унутрашњих послова и Vlatacom д.о.о, Београд закључили су Уговор о набавци средстава за посебне намене 05/3 број 404-10852/09, од 08.09.2009. године, строго поверљиво. Предмет уговора је израда и имплементирање Пројекта безбедности учесника Универзијада Београд 2009 софтвер за праћење и препознавање регистарских таблица возила и 10 камера, у свему према усвојеној понуди број 05/3-1-135/09 од 24.07.2009. године и допуни понуде од 30.07.2009. године (члан 1). Уговорена вредност добара износи 19.893.000 динара, са ПДВ 23.474.000 динара (члан 2)“, наводи се у извештају ДРИ.

Дачић у инспекцији Универзијаде, фото: МУП

Према наводима ревизора, уговорено је авансно плаћање у износу од 70 одсто и то у року од 10 дана од потписивања уговора, а остатак од 30 одсто по испоруци, достављању фактуре и извршеном квалитативном и квантитативном пријему. Рок за монтирање опреме, као битан елемент уговора, био је 40 дана од дана закључења уговора, уз обавезу плаћања пенала уколико се посао не обави у договореном интервалу. Међутим, месец дана пошто је посао додељен Цизељевој фирми, тачније 9.10.2009. године, анексом уговора рок за монтирање опреме померен је док се не прибаве сва неопходна документа. Пошто је атест од Дирекције за мере и драгоцене метале добијен тек 11.11.2010. године, систем је у употребу стављен тек од 28.12.2010. године.

Према грађевинском дневнику, Vlatacom је 23.12.2009. године почео са монтажом камера и инсталирањем опреме за праћење и препознавање регистарских таблица. Актом број 18275 од 30.12.2010. године Vlatacom је обавестио Министарство унутрашњих послова да је од 28.12.2010. године опрема у функцији и да су се стекли услови за примопредају.

Према Информацији Министарства унутрашњих послова од 11.04.2011. године, прекорачење рока у реализацији уговора  уследило је због што је Vlatacom уведен у посао 23.12.2009. године када се приступило прибављању сагласности и припреми простора за смештај опреме  и  процедури за  добијање атеста од надлежних институција (издат од Дирекције за мере и драгоцене метале 11.11.2010. године).

Ово није једини „поверљиви“ посао МУП-а и Цизеља. У последње четири године МУП под вођством Ивице Дачића је уплатио 419.963.933 динара предузећу у којем Цизељ званично има 40 одсто власништва. Информације о врсти опреме, цени и начину на који је она набављена не могу се пронаћи у бази података Управе за јавне набавке, јер су МУП и фирма Vlatacom послове договорили мимо Закона о јавним набавкама. Примењена је строго поверљива, односно тајна процедура набавке опреме за јавну безбедност, уз образложење да се набављају „средства посебне намене“.

Истражујући токове буџетског новца у МУП-у, Пиштаљка је дошла до података да је то министарство у децембру 2008, пет месеци пошто је Дачић постао министар, на рачун предузећа Vlatacom уплатило 121.326.140 динара, а потом и 720.767 динара. Пословање МУП-а и поменуте фирме настављено је и у 2009. години, када су забележене уплате од 250.729.380 динара, затим је у 2010. години уплаћено 24.068.232 динара, у 2011. години 15.588.983 динара и у првих пет месеци 2012. године 7.530.431 динар.

Због чињенице да је МУП извршио нешто више од 40 трансакција у корист фирме Vlatacom, укупне вредности 419.963.933 динара, сарадник Пиштаљке је почетком јуна ове године од тог државног органа безуспешно затражио информације о врсти набавке, копије уговора и извештаје о оцени тендерских понуда. Уместо да достави тражену документацију у писаној форми, Биро за информације од јавног значаја при Кабинету министра полиције позвао је сарадника Пиштаљке да изврши увид у тендерску документацију у просторијама МУП-а. Пошто Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја оставља могућност тражиоцу информације да изабере да ли жели да добије копије докумената или да оствари увид у документа, сарадник Пиштаљке се определио за копије докумената, због чега је на одлуку МУП-а изјавио жалбу Поверенику за информације. На основу реакције надлежних из МУП-а, стиче се утисак да они заправо желе да спрече да било који документ о пословању са фирмом Vlatacom из њихове архиве изађе у јавност.

Тајна набавка од 3,5 милиона евра

Државна ревизорска институција (ДРИ) навела је у извештају о пословању МУП-а за 2010. да је преко фирме Vlatacom набављен и најсавременији радио систем, познат под називом Тетра систем, који поред комуникације на терену пружа могућност претраге и лоцирања лица и возила. Овај систем у МУП је увео Душан Михајловић, који је први и потписао уговор са Цизељевом фирмом.

„Министарство унутрашњих послова је закључило 5.12.2008. године Уговор о испоруци опреме „Tetra System“ II фаза, строго поверљиво, 05/3-1 број 404-14985/08 од 09.12.2008. године, сa Motorola Israel LTD („Моторола“) предузећем које је у потпуном власништву Motorola Inc. САД, а које је регистровано у Израелу и Vlatacom д.о.о., Београд (имплементарни партнер). Министарство унутрашњих послова није спровело набавку у складу са Законом о јавним набавкама, јер сматра да је предмет уговора набавка опреме чије техничке карактеристике представљају тајну као и систем у који се имплементира. Укупна цена по Уговору износи 3.517.650 ЕУР“, наводи се у извештају ДРИ. Иначе, цена опреме је 2.318.818 евра, а преостали износ од 1.198.832 евра односи се на обуку, одржавање, криптозаштиту и сл.

Ревизори су утврдили да је МУП за набавку опреме за јавну безбедност, закључно са 31.12.2010. године, уплатио авансе од 339.466.000 динара предузећу Vlatacom и то 333,3 милиона динара су аванси из 2008. и 2009. године, док је од износ од 6,1 милион динара уплаћен у 2010. години. Иначе, уговором између МУП-а и фирме Vlatacom било је договорено авансно плаћање (40%+60%), као и то да МУП плати све курсне разлике и трошкове откупа девиза, као и то да Vlatacom трансферише новац Мотороли у року од седам дана од дана пријема новца од МУП-а. Према наводима ревизора, МУП је на име курсне разлике фирми Vlatacom уплатио 57.546,53 евра (тада 5.735.000 динара), као и увозничку провизију у износу од 414.000 динара.

Осим поменуте две набавке поверљивог карактера, ревизори су контролисали и набавку укупне вредности 48.635.000 динара са ПДВ, коју је МУП извршио од фирме Vlatacom по уговору број: 404-194/09, од 29.01.2009. године. У питању је набавка услуга хардверског и софтверског одржавања система AFIS/FIIS, као и испорука и уградња резервне опреме. У овом случају ресорни министар Ивица Дачића приликом избора Цизељeве фирме није спровео отворени тендерски поступак, већ преговарачки поступак са погађањем.

Овако нетранспарентан начин сарадње Дачића и Цизеља, односно МУП-а и фирме Vlatacom омогућен је Уредбом о средствима за посебне намене („Службени гласник РС“, бр. 29/2005 и 7/2010), која представља основ за спровођење поверљивих набавки у МУП-у и која такве набавке изузима из редовне процедуре установљене Законом о јавним набавкама. Спорна уредба одређује средства посебне намене (покретне и непокретне ствари), али и начин и поступак прибављања тих средстава за потребе МУП-а. О томе шта ће се на овакав начин набавити одлучује министар унутрашњих послова, који уједно и образује комисију за поверљиве набавке. Поверљива набавка се спроводи путем непосредног уговарања, а на начин који обезбеђује економичност и ефикасност употребе буџетских средстава. Такође, основни критеријум при реализацији поверљиве набавке треба да буде квалитет и функционалност (члан 8. уредбе), али у том погледу није прописан механизам контроле. Наиме, уредбом није прописана обавеза извештавања Управе за јавне набавке или неког другог државног органа о покренутим и спроведеним поверљивим набавкама.

Ко је све пословао са Цизељeм

Према подацима до којих је Пиштаљка дошла, фирма Vlatacom пословала je и са Министарством одбране које је тада водио Драган Шутановац. То министарство је Цизељевом предузећу 2010. и 2011. године уплатило укупно 21.637.954 динара. О пословима Шутановца и Цизеља нема података у бази Управе за јавне набавке, што имплицира да су у питању тзв. „поверљиве набавке“. Међутим, према евиденцији Управе за јавне набавке са фирмом Vlatacom пословали су и ЈП ПТТ, Агенција за борбу против корупције и Министарство спољних послова. Сва три државна органа су закључила уговоре кроз преговарачки поступак са погађањем. ЈП ПТТ је купило опрему у вредности од 36,7 милиона динара (17.2.2009), Агенција је купила хардверску и софтверску опрему у вредности од 21,5 милиона динара (15.4.2010), док је ресор спољних послова купио читаче за биометријске пасоше у вредности од 1,2 милиона динара (13.12.2010).

ПРИЛОЗИ:

Уплате на рачун Vlatacom у 2009. години

Уплате на рачун Vlatacom у 2010. години

Уплате на рачун Vlatacom у 2011. години

Подсећање: Афера „Кофер“

У предузећу за пројектовање, инжењеринг и производњу Vlatacom удео од 44 одсто има Словенац Владимир Цизељ, који је широј јавности постао познат почетком 2006. године, после хапшења тадашњег вицегувернера Народне банке Дејана Симића и високог функционера СПС-а Владана Заграђанина, уз заплену кофера са 100.000 евра. Ово хапшење се одиграло 15 минута пошто је Дачић напустио Симићев стан. (Раније тог дана, по Дачићевом сведочењу, он и Заграђанин били су у Цизељeвој канцеларији.) Према оптужници, новац је био мито да би Народна банка вратила дозволу за рад Кредитно експортној банци (КЕБ) и да би се олакшало  пословање лизинг компаније и осигуравајућег друштва у власништву израелске ТБИ групе. У судском поступку који је вођен против Симића и Заграђанина, априла 2009. године, сведочио је и Дачић, који је потврдио познанство са Цизељeм. У свом сведочењу, Цизељ је рекао да је Дачића својевремено упознао са пороблемима које његова ТБИ група има у Србији и да се од тада са њим „интензивно дружио“. Због недостатка доказа, Виши суд у Београду је у мају 2010. године донео ослободио кривице Дејана Симића и Владана Заграђанина.

One comment

  1. slavica mihajlov

    Ovakva kakva je drzava Srbija,koristi samo lopovima i kriminalcima koji se smenjuju.Nezna se koji je gori od kojega,donose zakone koji samo njima odgovaraju i omogucavaju kradje i nevidjene pljacke.Nikada niko od njih nece odgovarati za sve sto su ucinili Srbiji i njenom narodu.Vrana vrani oci nevadi.Jedino ako se jednoga dana digne kuka i motika pa pobije svu tu gamad,i oslobodi Srbiju takvog olosa.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s